Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu được Linh Mục Nguyễn Tiến Dũng ngắm, lời ngắm và cung cách ngân, ngắt hơi. Tất cả đều phù hợp với Giáo Phận Hà Tĩnh, Vì Giáo phận Vinh vốn là Giáo phận mẹ đối với Giáo phận Hà Tĩnh. Tại đây chúng tôi gửi đến các bạn Ngắm 15 sự thương khó có file MP3 và lời ngắm để các bạn tiện theo dõi và ngắm theo.


Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó

ĐỨC CHÚA GIÊSU

Thương ôi ! Con Đức Chúa Trời ra đời chịu trăm nghìn sự thương khó cho đến chết vì tội thiên hạ ●

Thứ nhất thì ngắm

Khi Đức Chúa Giê-su đã đến ngày dọn chịu nạn mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có Giu-đa là đầy tớ Đức Chúa Giê-su đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành, ma quỉ giục lòng nó bán Đức Chúa Giê-su cho quân Giu-dêu ba mươi đồng bạc ● Vậy Đức Chúa Giê-su thương thiên hạ toan liều mình chịu chết, thì giã Đức Mẹ mà đi thành Giê-ru-sa-lem, là kẻ chợ nước Giuđêa ● Song le trước chịu nạn, thì đêm ấy Đức Chúa Giê-su lấy nước mà quì xuống rửa chân cho các đầy tớ cả, cùng rửa chân Giu-đa với ◒ chẳng những nước không, cùng lấy nước mắt rửa chân nó nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy rình mất ● Đoạn Đức Chúa Giê-su truyền phép Mình Thánh Người, để mà nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết đời ●

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng ◒ đội ơn Đức Chúa Giê-su đã truyền phép Thịt Máu mình cho chúng con, lại xin xuống sức giữ đạo cho lọn, chớ bắt chước Giu-đa bán Đức Chúa Giê-su làm vậy ● Amen.

Thứ hai thì ngắm

Khi Đức Chúa Giê-su đêm ấy thấy tội thiên hạ, cùng Giu-đa phải sa hỏa ngục cùng kẻ ngày sau theo ý nó, thì Đức Chúa Giê-su lo buồn sầu não, liền vào một vườn làng ấy gọi là Giêt-sê-ma-ni, thì chọn ba đầy tớ đi cùng, một là ông thánh Phê-rô, hai là ông thánh Gia-cô-bê, ba là ông thánh Gio-an ● Thì Đức Chúa Giê-su sấp mình xuống đất cầu cùng Đức Chúa Cha ba lần ◒ đang khi còn nguyện, thì Đức Chúa Cha sai một Thiên Thần yên ủi Đức Chúa Giê-su vào chịu nạn cho cả và loài người ta được khỏi tội ● Đoạn Đức Chúa Giê-su lo lắm, cho nên nhọc, cả và mình những mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất ●

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng ◒ thương Đức Chúa Giê-su lo buồn vì chúng con, xin dốc lòng chừa mọi tội làm cho Đức Chúa Giê-su lo buồn làm vậy ● Amen.

Thứ ba thì ngắm

Khi Đức Chúa Giê-su đã biết Giu-đa cùng các quân dữ đã đến gần, thì Đức Chúa Giê-su ra rước nó ● Bấy giờ Giu-đa giả chước đến hôn mặt Đức Chúa Giê-su, mà Người đã biết lòng nó độc, thì nhịn mà chào nó ● Đoạn liền hỏi các quân dữ rằng ◒ “Bay đi tìm ai ?” nó thưa rằng ◒ ” Chúng ta đi tìm Giê-su Na-gia-rét” ● Bấy giờ Đức Chúa Giê-su phán rằng ◒ “Này Ta” ● Nó liền ngã ra hết ● Đoạn Đức Chúa Giê-su cho nó đứng dậy, mà lại hỏi như khi trước, nó lại thưa như vậy, thì Người mới phó mình cho nó bắt ● Khi ấy ông thánh Phê-rô chém đứt tai một người đầy tớ thầy cả Giu-dêu, mà Đức Chúa Giê-su quở ông thánh Phê-rô cùng chữa tai người ấy cho đã ● Bấy giờ quân dữ lấy xiềng sắt cùng dây da mà buộc cổ và trói tay Đức Chúa Giê-su, cùng đấm miệng ba mươi lần mà lôi đi ● Đêm ấy Người ngã xuống đất bảy lần, mà quân dữ đạp dậy ● Có kẻ lấy cán gươm mà thúc, có kẻ lấy đuốc hoa trước mặt, lại châm vào mình cho tắt đi ● Sau nữa, đến sông thì nó đi trên cầu, mà dòng dây bắt Đức Chúa Giê-su lội dưới sông lạnh lẽo giá rét ●

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng ◒ thương Đức Chúa Giê-su xưa chịu khó vì chúng con, xin mở dây là tội buộc linh-hồn chúng con ● Amen.

Thứ bốn thì ngắm

Khi quân dữ nộp Đức Chúa Giê-su cho An-nát, là cha vợ Cai-pha làm thầy cả Giu-dêu, mà Đức Chúa Giê-su chịu nhiều sự khó trong nhà ấy, đoạn mới nộp cho Cai-pha ● Bấy giờ có một người các quan xỏ tay vào bao sắt mà vả ngang mặt Đức Chúa Giê-su trước mặt thiên hạ ● Thầy cả Giu-dêu nghe thấy Đức Chúa Giê-su xưng ra mình là Con Đức Chúa Trời, thì mắng rằng ◒ ” Ấy bay đã thấy nó nói lời lỗi làm vậy, còn tìm chứng nào làm chi nữa, mà chẳng giết đi cho rồi ?” Đêm ấy quân dữ bắt trói cánh tay Đức Chúa Giê-su vào cột đá, mà lấy khăn che mặt, đoạn mới giổ, cùng giật tóc và râu Đức Chúa Giê-su, lại lấy roi cùng đế giày đánh ngang mặt, lại vả thâu đêm bốn trăm lần ● Đêm ấy có kẻ hỏi ông thánh Phê-rô rằng ◒ “Mầy phải đầy tớ Giê-su chăng ?” Ông thánh Phê-rô liền sợ mà chối ba lần rằng ◒ “Tôi chẳng biết người ấy là ai” ● Đức Chúa Giê-su thương mà trở mặt ra xem ông thánh Phê-rô, bấy giờ người mới ăn năn tội ấy lắm, ra ngoài khóc lóc chẳng có khi đừng ◒ lọn đời đến sớm mai gà gáy nhớ đến tội xưa liền khóc lóc ●

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng ◒ thương Đức Chúa Giê-su, xin cho chúng con mạnh sức mà xưng đạo Đức Chúa Giê-su ra, kẻo ngày nào chối chăng ● Amen.

Thứ năm thì ngắm

Khi quân dữ sớm mai nộp Đức Chúa Giê-su cho quan trấn thủ tên là Phi-la-tô, mà quan ấy xét chẳng thấy sự gì lỗi thì khiến tha, nhưng mà quân ấy kêu can chẳng cho ◒ thì Phi-la-tô phó Đức Chúa Giê-su cho mặc vua Hê-rô-đê xét ● Mà Hê-rô-đê hỏi mọi lẽ, song le Đức Chúa Giê-su chẳng thưa một điều, cho nên vua ấy giận mà chê rằng ◒ “Người này dại, nào biết đí gì mà nộp cho tao xét làm sao !” Đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc, rằng ◒ “Người dại thì mặc áo ấy, mà đem về trả quan Phi-la-tô” ● Khi còn đi dọc đàng, thì các quân ấy đánh Đức Chúa Giê-su cùng làm những sự xấu hổ ● Phi-la-tô thấy Đức Chúa Giê-su thì thương ● Vốn thói Giu-dêu đến ngày lễ cả thường tha một người tù, cùng có đứa trộm cướp giết người tên là Ba-ra-ba cầm đó, thì Phi-la-tô hỏi dân rằng ◒ “Một là Giê-su, hai là Ba-ra-ba, bay muốn tha ai ?” Bấy giờ nó thưa rằng ◒ “Tha Ba-ra-ba, giết Giê-su mà chớ !”

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng ◒ thương Đức Chúa Giê-su xưa chịu xấu hổ vì chúng con, xin cho chúng con được lòng kính mến Đức Chúa Giê-su trên hết mọi sự, chớ bắt chước quân Giu-dêu yêu kẻ gian dữ, mà bỏ mạch mọi sự lành làm chi ● Amen.

Thứ sáu thì ngắm

Khi Phi-la-tô thấy dân chẳng chịu tha Đức Chúa Giê-su, thì phó cho một cơ quân là sáu trăm sáu mươi sáu người, thì khiến đánh Đức Chúa Giê-su cho đẹp lòng quân Giu-dêu ● Bấy giờ nó lột áo ra, liền trói chân tay vào cột đá, lấy ngành gai, dây da, cùng xiềng sắt, đánh cả và mình Đức Chúa Giê-su dư năm nghìn đòn, cho nên nát hết thịt ra, xem thấy xương, chẳng còn nơi đâu lành, mặt mũi chẳng còn hình tượng người ta nữa ● Song le bấy nhiêu quân ấy, chẳng có ai thương Đức Chúa Giê-su sốt, nó đánh nhọc mỏi tay, nhưng mà trong lòng Người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hạ ●

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng ◒ thương Đức Chúa Giê-su phải đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ, xin cho chúng con dốc lòng chừa tội, làm cho Đức Chúa Giê-su phải đòn làm vậy ● Amen.

Thứ bảy thì ngắm

Khi quân dữ đã đánh Đức Chúa Giê-su đoạn, thì Người mặc áo vào, mà áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh, thì quân dữ lại giật áo đi, cho nên máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo ● Nó liền khiến Đức Chúa Giê-su mặc một áo đỏ, đoạn lấy những gai khoanh tròn làm nén đóng vào đầu Đức Chúa Giê-su, bảy mươi hai cái gai thì lọt vào óc, máu chảy xuống đầy mặt ròng ròng ● Nó liền khiến Người ngồi, đoạn quỳ xuống nhạo rằng ◒ “Tâu vua Giu-dêu !” cùng giổ ngang mặt ● Có đứa lấy dùi mà vả trên gai lọt vào cho lắm, có kẻ thì vả ngang mặt, cho nên máu trong miệng chảy ra ●

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng ◒ thương Đức Chúa Giê-su là Chúa thật trời đất, xin cho chúng con thờ phượng cùng kính mến trên hết mọi sự ● Amen.

Thứ tám thì ngắm

Khi Phi-la-tô thấy các quan làm khốn Đức Chúa Giê-su quá lẽ lắm thì thương, mà ngờ là dân xem thấy hình tượng khốn nạn làm vậy, cũng thương chăng ? Thì Phi-la-tô đem Người lên nơi cao trước mặt thiên hạ mà rằng ◒ “Nầy là người ấy !” Dân liền kêu lên rằng ◒ “đem đi ! đem đi ! đóng đinh nó gác thập giá !Ụ” Phi-la-tô lại rằng ◒ ” Tao đóng đinh vua bay làm sao ?” Dân thưa rằng ◒ “chúng tôi có một vua tên là Xê-gia-rê mà chớ !” Bấy giờ Phi-la-tô thấy mất công, sợ dân cáo mình cùng vua chăng, thì phó Đức Chúa Giê-su cho dân đem đi giết ●

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng ◒ thương Đức Chúa Giê-su, xin cho chúng con giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su cho đến lọn đời, chớ bắt chước quân Giu-dêu chẳng nhận Đức Chúa Giê-su làm vậy ● Amen.

Thứ chín thì ngắm

Khi quân Giu-dêu đóng cây Thánh Giá nặng lắm, mà nó khiến Đức Chúa Giê-su vác đi, thì Người yếu nhọc hết sức, vác đi lâu ngã xuống đất ◒ mà quân dữ chẳng thương, lại đạp dậy giục đi cho chóng ● Sau nữa nó sợ Người chết dọc đàng chẳng đến nơi chăng, thì nó mượn một người đi đàng vác đỡ ● Khi ấy cả và thiên hạ theo mà xem, song le những người mến Đức Chúa Giê-su thì thương khóc lóc, mà Người trở mặt lại rằng ◒ “Ơ con thành Giê-ru-sa-lem, chớ khóc thương Ta làm chi, một khóc thương bay cùng con cháu bay ngày sau phải khốn mà chớ !” Đang khi Người còn vác Thánh Giá đi, thì có một bà đạo đức thấy mặt mũi Đức Chúa Giê-su những máu chảy ra, thì bà ấy trao khăn cho Người lọt mặt đi ◒ hết hình tượng mặt liền in vào trong khăn ấy, rày hãy còn ở thành Rô-ma ●

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng ◒ thương Đức Chúa Giê-su vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con, xin cho chúng con được lòng ghét tội, kẻo làm khốn cho Đức Chúa Giê-su làm vậy ● Amen.

Thứ mười thì ngắm

Khi quân dữ đem Đức Chúa Giê-su lên trên núi, tên là Ca-la-va-ri-ô, là nơi những sọ kẻ phải giết vì có tội lỗi ◒ mà quân ấy khiến Đức Chúa Giê-su uống rượu với của đắng, đoạn nó lột áo ra, những máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo ● Bấy giờ nó bắt Đức Chúa Giê-su nằm ngửa trên Thánh Giá, liền lấy búa đóng đinh tay tả, tay hữu thì nó buộc kéo hết sức, liền giãn xương ngực ra, cho nên Đức Chúa Giê-su đau lắm ◒ đoạn nó lại kéo hai chân xuống, cho đến lỗ nó làm đã sẵn mà đóng đinh vào ● Bấy giờ các quan lấy một ván viết chữ vào rằng ◒ “Giê-su Na-gia-rét, là vua Giu-dêu”, đoạn đóng ván ấy vào Thánh Giá ● Ý quan viết chữ ấy cho xấu hổ ? song le ý Đức Chúa Trời khiến viết chữ ấy cho thiên hạ biết Đức Chúa Giê-su, dù mà chịu hèn hạ làm vậy, thì cũng là vua thật Giu-dêu, cùng hết mọi nước ● Đoạn nó đào lỗ dựng Thánh Giá lên, khi ấy dấu hai tay Đức Chúa Giê-su bởi xác nặng thì xếch ra, máu chảy xuống đất ròng ròng ● Bấy giờ bốn người các quan, lấy áo ngoài Đức Chúa Giê-su cắt chia ra làm bốn phần ◒ còn áo trong thì để vậy, mà bắt thăm ai được thì lấy ● Đoạn những sãi cùng các quan, cả và thiên hạ nhạo cười làm cho xấu hổ, mà Đức Chúa Giê-su nguyện rằng ◒ “Con xin Đức Chúa Cha tha tội cho chúng vì lầm chẳng biết ● “

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng ◒ thương Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh vì cả và loài người ta, xin dâng mình chúng con cho Đức Chúa Giê-su, vì đã lấy hết máu mình mà chuộc tội cho thiên hạ ● Amen.

Thứ mười một thì ngắm

Khi quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giê-su, cùng đóng đinh hai người trộm cướp hai bên ◒ mà đứa bên tả mắng Đức Chúa Giê-su rằng ◒ ” Phải Con Đức Chúa Trời, sao chẳng chữa mình cùng chữa ta nữa ?” Bấy giờ người bên hữu mắng nó rằng ◒ “Ta là kẻ có tội, đáng sa hỏa ngục, chịu đóng đinh thì thậm phải ◒ nào Người có tội lỗi gì mà chịu làm vậy, sao mầy trách Người làm chi ?” ● Đoạn xin cùng Đức Chúa Giê-su rằng ◒ ” Lạy Chúa tôi, khi nào lên nước trên Trời, nhớ đến tôi cùng !” Bấy giờ Đức Chúa Giê-su trở mặt lại cùng người ấy mà phán rằng ◒ “Thật hôm nay Ta cho mầy ở nơi vui vẻ cùng Ta” ● Sau nữa, rất thánh Đức Mẹ mắng tiếng đã đem Con đi giết, thì Nguời đi theo ◒ dọc đàng, thấy máu Con rơi, mà đến nơi Đức Chúa Giê-su chịu nạn ◒ khi các quan đóng đinh Người, thì cũng như đóng đinh trong lòng Đức Mẹ, vì Người yêu Con trên hết mọi sự ● Vậy Đức Chúa Giê-su thấy Đức Mẹ đứng gần ông thánh Gio-an thì thương mà phán rằng ◒ “Ơ Bà kia, ấy Gio-an là con Bà !” Lại phán cùng ông thánh Gio-an rằng ◒ “Bà ấy là Mẹ mầy !” Đức Mẹ nghe làm vậy thì lo buồn lắm, vì đã biết thật một ít nữa, Con chẳng còn ở cùng Mẹ nữa ● Khi ấy là giờ ngọ, mà cả và trời đất liền tối tăm mù mịt, mặt trời xem chẳng đáng, Chúa sinh nên muôn vật chịu nạn cùng chịu xấu hổ dường ấy ●

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng ◒ Thương Đức Chúa Giê-su cùng Đức Mẹ, xin cho chúng con được làm con rất thánh Đức Bà, như ông thánh Gio-an thuở xưa ● Amen.

Thứ mười hai thì ngắm

Khi Đức Chúa Giê-su một giờ rưỡi ở trên Thánh Giá, mà ở lặng cầu cùng Đức Chúa Cha thầm thĩ ◒ đoạn Đức Chúa Giê-su than thở cả tiếng rằng ◒ “Đức Chúa Cha để Con chịu một mình làm sao ?” Ý Người nói làm vậy cho thiên hạ biết, Đức Chúa Giê-su chịu thương khó hết lòng hết sức vì chúng tôi ● Đoạn Đức Chúa Giê-su mướt máu thì kêu rằng ◒ “Khát nước !” quân dữ liền lấy giấm đưa lên cho uống ● Bấy giờ Người phán rằng ◒ “Đã đoạn”, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ ●

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng ◒ thương Đức Chúa Giê-su, xin cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Giê-su liên, chớ bắt chước quân Giu-dêu lấy của chua cho uống, ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giê-su nữa ● Amen.

Thứ mười ba thì ngắm

Khi Đức Chúa Giê-su đã chảy hết máu mình ra, con mắt thì lõm vào, mặt mũi thì xanh xao, liền kêu cả tiếng rằng ◒ “Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha !” Đoạn thì gục đầu xuống bên Đức Mẹ đứng, như giã Đức Mẹ vậy, mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác, liền sinh thì ● Bấy giờ cả và thiên hạ liền động, núi non là đá vỡ ra, màn trong nhà thờ xé ra làm hai, mồ kẻ chết bỗng chốc liền mở ra, mà trời đất thì u ám, như thương Đức Chúa Giê-su đã chịu chết vì tội thiên hạ ●

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng ◒ đội ơn Cha Cả đã chịu chết vì con dữ là chúng con, xin dốc lòng chừa mọi tội, làm cho Đức Chúa Giê-su chịu chết làm vậy ● Amen.

Thứ mười bốn thì ngắm

Khi linh hồn Đức Chúa Giê-su ra khỏi xác, xuống ngục tổ tông, cứu những linh hồn các thánh xưa ở đó, đợi trông Đức Chúa Giê-su xuống thế chuộc tội cho thiên hạ ● Bấy giờ quan tướng cùng nhiều người các quan thấy những phép lạ làm vậy thì xưng ra rằng ◒ “Người này là Con Đức Chúa Trời thật”, liền đánh ngực ăn năn, vì đã phạm tội cực trọng ấy ●

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng ◒ xin Đức Chúa Giê-su thương chúng con còn ở dưới thế, trông ngày sau thấy mặt cực tốt cực lành, như các thánh ở ngục tổ tông xưa ● Amen.

Thứ mười lăm thì ngắm

Khi xác Đức Chúa Giê-su còn trên Thánh Giá, thì có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giê-su phải trái tim ● Bấy giờ máu cùng nước chảy ra, song le khi ấy xác Đức Chúa Giê-su chẳng có đau, vì đã sinh thì ◒ nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm, như đâm trong lòng vậy ◒ vì nó chẳng thương khi còn sống, cũng chẳng thương khi đã sinh thì ● Đoạn hai người trọng là đầy tớ Đức Chúa Giê-su ◒ một là Giu-se, hai là Ni-cô-đê-mô, cất xác xuống mà phó ở tay Đức Mẹ khóc lóc thương Con chẳng có khi đừng ● Đoạn tắm xác Đức Chúa Giê-su mà táng trong hang đá, cũng như cất xác Đức Mẹ với, vì Người thảm thiết thương Con lắm, khi cất xác Con, thì như cắt ruột Mẹ ra vậy ●

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng ◒ thương Đức Chúa Giê-su để cho người ta cất xác xuống dất ● Xin cho chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê-su xưa chịu vì tội thiên hạ, mà tích trong lòng chúng con cho đến lọn đời ● Amen.

5/5 - (1 bình chọn Bình chọn)