Ngắm Rằng được các nhà truyền giáo sáng tác để chúng ta cùng nhau nhìn lại những sự thương khó Đức Chúa Giê-su chịu vì tội lỗi nhân loại, cụ thể Ngắm Rằng: được sáng tác để chúng ta nhìn lại 5 dấu Thánh Đức Chúa Giê-su phải chịu. Ngắm Rằng Giáo phận Hà Tĩnh cũng giống như ở Giáo phận Vinh, giống về cách ngắm lẫn câu chữ.

Nội dung có thể bạn quan tâm: Trụ trồng phong lan bằng betong giải pháp giữ ẩm cho phong lan vào mùa nắng

NGẮM RẰNG
PHÉP LẦN HẠT NĂM DẤU THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU

Ba mươi kinh Lạy Cha, cùng năm kinh Kính Mừng, chia ra làm sáu phần.

THỨ NHẤT THÌ NGẮM:

Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, mà đóng đinh sắt bằng mũi đau đớn lắm, máu chảy xuống dòng dòng.

Ngắm rằng: Đức Chúa Giê-Su là con thật Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người, chịu đóng đinh chân tả khốn cực làm vậy vì ai? Thật là vì tội tôi.

Vì vậy tôi ngắm thân tôi này, từ khi Đức Chúa Trời sinh ra tôi ở thế gian này cho đến rày, mà khi mới sinh ra thì đã mắc phải tội tổ tông truyền, khi đến tuổi khôn thì đã nhuốm những mùi đen đỉu là nết xấu, những tắm trong biển hôi hám là mê sự hèn thế gian, những đi trong rừng tối tăm rậm rạp là phạm muôn vàn tội lỗi kể chẳng xiết, đã ra vô phép ngỗ nghịch mất lòng Đức Chúa Trời, mà những tội lỗi tôi phạm là sự nặng lắm, thế gian này chẳng biết lấy công gì, của gì đền được, cho nên con Đức Chúa Trời trọng vô cùng, bởi lòng rất lành thương yêu tôi lắm, chẳng nỡ lấy một lời phán hư không mà tha tội cho tôi, hay là lấy một hạt nước mắt mà chuộc cho tôi, một lấy cả và mình phó cho kẻ dữ làm khốn nát hết thịt ra cùng chịu đóng đinh thâu qua chân tay mà chịu chết đền vì tội tôi làm vậy.

Thương ôi! Tôi là vật gì, mà Chúa tôi thương xót tôi dường ấy! Tôi làm tội lỗi mà Chúa tôi chịu phạt cách khốn cực làm vậy! Ơ linh hồn tôi! Hãy mở con mắt ra mà xem cùng suy ngắm thế nào.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh chân tả vì chúng con đi đàng trái, cùng nguyện một kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng, như phải đóng đinh vậy; xin cho chúng con chừa đi đàng trái, là chớ làm tội lỗi, mất lòng Đức Chúa Trời nữa. Amen.

Đức Mẹ đau đớn như thể đóng đinh vào Mẹ

THỨ HAI THÌ NGẮM:

Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, mà đóng đinh nơi có gân, cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức Chúa Giê-su phải khốn.

Ngắm rằng: Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh chân hữu đau đớn làm vậy vì ai: Thật là vì tội tôi, từ có trí khôn cho đến rày, chẳng những là phạm tội vô phép mất lòng Đức Chúa Trời, mà lại bất nghĩa quên mọi ơn lành Đức Chúa Trời đã sinh ra cùng dưỡng nuôi, gìn giữ liên chẳng có khi đừng, lại mở lòng cho biết Chúa sinh nên muôn vật và soi trí khôn cho biết có thiên đàng, hỏa ngục, biết đàng phúc sự tội, lại cho gặp nhiều thể cách làm việc lành đi đàng rỗi linh hồn, mà tôi ơ hờ chẳng xem sao, một cúi đầu xuống theo tính xác thịt, mê sự hèn thế gian mà phạm tội chẳng giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời cho nên.

Thương ôi! Giống muông chim kia còn biết mùa làm tổ, mà tôi chẳng biết mùa làm việc lành phúc đức một lẫn lữa đến trước tòa phán xét tôi sẽ thưa làm sao? Ơ kẻ vô nhân bất nghĩa này! Mầy hãy cầm trí lại mà xem cùng suy ngắm thế nào.

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm kinh Lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giê-su xưa ở thế gian ba mươi ba năm mỏi chân những đi dạy dỗ chúng con, mà chúng con lại lấy đinh đóng chân cho, cùng nguyện một kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ phải khốn cùng con; xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật đẹp lòng Đức Chúa Giê-su liên. Amen.

Đức Mẹ âu sầu bên Con

THỨ BA THÌ NGẮM:

Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, lấy đinh sắt đóng vào đau lắm; mà bởi cả và mình Đức Chúa Giê-su nặng, thì lỗ tay xếch ra càng đau hơn nữa.

Ngắm rằng: Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh tay tả khốn cực làm vậy vì ai? Thật là vì tội lỗi tôi, xưa nay đã chịu những ơn lành Đức Chúa Trời xuống cho linh hồn và xác kể chẳng xiết, mà tôi lại lấy những ơn ấy trở nên khí giới làm nghịch cùng Đức Chúa Trời. Ơ trí khôn tôi! Hãy nhớ lại mà làm chứng tay tôi thật là từ bé cho đến rày đã cầm khí giới, là làm nhiều tội lỗi độc dữ, ô uế, trái nghịch, cho nên con Đức Chúa Trời chịu phạt cách dữ vì tội bởi tay tôi dường ấy! Tôi có trách được quân Giu-dêu đóng đinh Chúa tôi dường ấy chăng? Nếu tôi suy cho tỏ thì biết thật rằng: Quân ấy đóng đinh Chúa tôi có một lần, vả lại vì lầm chẳng biết, mà tôi đã nghe biết, đã xem thấy hình tượng, đã tin thật, song tôi còn đóng đinh con Đức Chúa Trời nhiều lần, là phạm nhiều tội lỗi mà chớ.

Thương ôi! tội lỗi tôi là giống độc dữ làm sao, mà làm khốn cho Chúa tôi dường ấy!

Khi ngắm sự ấy , thì nguyện năm kinh Lạy Cha, đội ơn Cha cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng con cùng nguyện một kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ đau đớn cùng Con, xin cho chúng con chừa sự chẳng nên, cho ngày sau được khỏi bên tay tả Đức Chúa Giê-su, là bên kẻ phải sa hỏa ngục. Amen.

Quân dữ đóng đinh tay tả Đức Chúa Giê-su

THỨ BỐN THÌ NGẮM:

Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giê-su vào Thánh Giá, mà bởi chẳng đến lỗ nó làm đã sẵn, thì nó buộc tay kéo ra cho đến nơi, liền giãn xương ngực ra, cho nên Đức Chúa Giê-su đau đớn lắm, đoạn mới đóng đinh vào.

Ngắm rằng: Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh tay hữu cùng giãn xương ngực ra khốn cực dường ấy vì ai? Thật là vì tội lỗi tôi, xưa nay những nguội lạnh trễ nãi làm biếng việc lành.

Thương ôi! Tội làm biếng này thật là giặc mọi nhân đức, cùng là mẹ sinh ra mọi tội lỗi. Ơ năm tháng ngày giờ Đức Chúa Trời sinh ra tôi ở thế gian này, làm cơ nghiệp gì đấy ru? Thật là có một ý cho tôi thờ phượng kính mến Cha cả hết lòng hết sức, mà làm mọi việc lành cho nên, cho được rỗi linh hồn mà chớ. Song le tôi ngắm thân tôi này thật là đất xấu xa, chẳng hay mọc được cây gì lành, hoa gì thơm, trái gì tốt, ấy là việc lành phúc đức, một lần lữa để qua ngày tháng hư không; dù lỗ tai tôi chẳng thiếu nghe phép Chúa tôi phán dạy, lời các Thánh giảng truyền, kẻ nhân đức làm gương cho tôi bắt chước; song tôi bấy lâu như kẻ có bệnh, dù xem thấy của gì ngon cũng như của đắng vậy. Có khi ép mình mà ăn một hai miếng, thì cũng chẳng sinh ra cơ nhục gì, một nguội lạnh lòng liên, ấy là cội rễ ở đàng tội lỗi mà chớ. Thương ôi! Bệnh này nguy lắm, tôi biết liệu làm sao!

Khi ngắm sự ấy, thì nguyện năm kinh Lạy Cha, thương Đức Chúa Giê-su lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ mà người ta trả công cho làm vậy, cùng nguyện một kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ bởi yêu Con hơn mình thì thảm thiết lắm; xin cho chúng con làm những sự phúc đức, cho ngày sau được ở bên tay hữu Đức Chúa Giê-su là bên kẻ đáng lên thiên đàng. Amen.

Xương ngực bị giãn ra vì bị kéo mạnh

THỨ NĂM THÌ NGẮM:

Khi Đức Chúa Giê-su đã sinh thì, thì có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giê-su phải trái tim, máu cùng nước chảy ra; bởi Người đã sinh thì, thì chẳng có đau, nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm, như phải dấu ấy thâu qua trái tim vậy.

Ngắm rằng: Đức Chúa Giê-su chịu đâm cạnh nương long, phải trái tim máu cùng nước chảy ra dường ấy vì ai? Thật là vì tội lỗi bởi lòng tôi mà ra.

Thương ôi! Ơ lòng cực dữ này, là mạch chảy ra muôn vàn tội lỗi, là kho chứa những sự tư tưởng dơ dáy, là hang nuôi những tính kiêu ngạo, là tổ những sự gian tham độc dữ là dường nào! Song tôi bấy lâu như kẻ đã quen mặc áo mùi thâm, dù phải giống gì dơ dáy thì cũng chẳng xem sao, một lấy tính mê ý trái mình mà che lấp đi, cho nên lòng càng ngày càng ngã xuống, ra tối tăm ngây muội theo tính xác thịt, phạm tội mãi mà thôi.

Thương ôi! Lòng này là lòng làm sao mà tội lỗi gớm ghiếc thế này, ý Đức Chúa Trời thông biết vô cùng, ít nữa sẽ bày giải ra trước tòa Chúa công bằng vô cùng, tôi chối cãi được chăng?

Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giê-su đã lấy hết màu mình chảy ra mà chuộc tội cho chúng con, cùng nguyện một kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ như phải dao sắc thâu qua lòng vậy, xin cho chúng con chớ có lòng yêu sự thế gian, mà bỏ nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su bởi yêu dấu chúng con, cho nên chịu trăm nghìn sự thương khó đến chết làm vậy. Amen.

Người lính đâm phải trái tim Chúa Giê-su

THỨ SÁU:

Thì nguyện ba kinh Lạy Cha, kính lạy đinh sắt thâu qua chân tay Đức Chúa Giê-su, cùng nguyện một kinh lạy cha, kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giê-su, cùng nguyện một kinh Lạy Cha, kính Thánh Giá, là gường Cha cả muôn vật nằm khi sinh thì; xin Đức Chúa Giê-su lấy Thánh Giá, đinh sắt, lưỡi đòng như chìa khóa mở cửa Thiên đàng cho chúng con được vào. Amen.

LỜI THAN

Lạy ơn Đức Chúa Giê-su, rày làm vua mọi sự khốn khó, vì chẳng thiếu giống gì dữ mà Chúa con chẳng chịu: con mắt xem những kẻ nghịch vây chung quanh, lỗ tai nghe những lời xỉ vả diếc dóc nhạo cười, mũi ngửi những mùi hôi hám, bởi những xác kẻ chết gần đó, cùng nước bọt nó giổ ngang mặt, miệng uống những của đắng đót, chân tay đinh sắt thâu qua, cả và mình chẳng còn nơi đâu lành. Ơ linh hồn tôi! Hãy ngắm lòng rất nhân lành Chúa trời đất, khi thấy loài người ta đã ra vô phép bất nghĩa phạm tội lỗi nhiều, mà Chúa tôi chẳng nở bỏ hư đi, lại xuống thế làm người chuộc tội chịu chết cho chúng tôi dường ấy! Ơ tội A-dong cùng tội tôi độc dữ hơn mọi giống thuốc độc vì làm cho Chúa chẳng hay chịu sự gì khó; mà rày chịu trăm nghìn sự khốn khó; Chúa chẳng hay chết, bởi gánh tội tôi cho nên chịu chết làm vậy. Ơ một nắm đất dơ dáy này! Mầy hãy suy sự tội mầy phạm là sự nặng thế nào? Cùng suy kẻ chịu đền cho mầy được khỏi tội cùng khỏi phạt là ai? Mà chẳng những là tội thiên hạ cùng tội mầy phạm nhiều lần, làm cho Con Đức Chúa Trời phải chịu đóng đinh làm vậy; dù mà khi mầy phạm tội gì trọng thì như đóng đinh Con Đức Chúa Trời một lần mà chớ. Ơ con cháu A-dong! Hãy lên núi La-la-va-ri-ô mà xem Cha cả ta nằm gường cực dữ là cây Thánh Giá, mà ta còn muốn xem sự gì giới thế gian này nữa? Bởi tổ tông chúng tôi giơ tay lên lấy trái cấm mà ăn, cho nên Con Đức Chúa Trời phó hai tay cho kẻ dữ kéo ra cùng chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá! Bởi chân chúng tôi đi đàng trái, là phạm trăm nghìn tội lỗi, cho nên con Đức Chúa Trời phải chịu đóng đinh hai chân làm vậy! Bởi lòng chúng tôi là hang chứa những sự tơ tưởng dơ dáy, là tổ những sự gian tham độc dữ, cho nên Đức Chúa Giê-su phải chịu lưỡi đòng đâm cạnh nương long, máu cùng nước chảy ra! Bởi mình chúng tôi yêu sự chẳng nên, cho nên cả và mình Đức Chúa Giê-su phải chịu nát hết thịt ra.

Lạy Chúa con! Bây giờ con chẳn dám mở miệng ra mà nói được lời gì, vì lót đời con, xưa nay những cúi đầu xuống như muông chim, theo tính xác thịt, mê sự thế gian, mà phạm tội chẳng giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời, đã quên công nghiệp cực trọng Đức Chúa Giê-su đã chuộc tội cho con kể chẳng xiết. Lẽ đâu con còn giám ngữa mặt lên trời, hay là giám kêu van sự gì cùng Chúa con nữa? Song con nhớ lời đấng Thánh dạy rằng: Đức Chúa Giê-su đã mở tay ra sẵn trên cây Thánh Giá, có ý chờ kẻ có tội trở lại mà ẵm lấy.

Chon nên con cả lòng sấp mình xuống đất…

Lạy Chúa con chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, mà xưng ra con là kẻ có tội, xin Chúa con hãy mở tay nhân lành ra mà chịu lấy con, xin vì một hạt máu cực châu báu bởi mình Chúa con đã chảy ra trên cây Thánh Giá, mà tha tội cho con, lại xin xuống sức cho con chừa tội mà dữ nghĩa cùng Chúa con cho đến lọn đời, vì lời rất lành Chúa con đã phán ngày trước rằng: “Ngày nào treo Ta lên, thì Ta kéo mọi sự lên cùng Ta” Rày là giờ Chúa con ở trên Thánh Giá cao làm vậy, thì xin giữ lời đã phán, là kéo lòng con lên kẻo còn yêu sự hèn giới thế gian này nữa, mà thờ phượng cùng kính mến Chúa con trên hết mọi sự. Amen.

5/5 - (2 bình chọn Bình chọn)